DENUMIREA SPECIALIZĂRII

EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORTIVĂ

FACULTATEA

EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT

DEPARTAMENT COORDONATOR

EDUCAŢIE FIZICĂ

DIPLOMĂ OFERITĂ

LICENŢIAT ÎN EDUCAŢIE FIZICĂ SI SPORTIVĂ

DESCRIERE GENERALA

Programul de studii de licenţă în Educaţie Fizică şi Sport s-a initiat din anul 1971, ca urmare a înfiinţării în cadrul Institutului de Invaţământ Superior Piteşti, a secţiei de Educaţie Fizică şi Sport, cu durata de  3 ani, care se adresa cu prioritate tinerilor cu aptitudini sportive din judeţul Argeş şi a judetelor limitrofe acestuia, în vederea formării de cadre didactice cu pregătire superioară. In activitatea sa, colectivul secţiei de educaţie fizică şi sport, a înregistrat realizări importante  în ceea ce priveşte educaţia, cercetarea şi inserţia absolvenţilor pe piaţa muncii. In anul 2000, conform M.O. al Romaniei partea I nr. 397/24 08 2000, secţia de Educaţie Fizică şi Sport din cadrul Facultăţii de Ştiinţe, s-a transformat în Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport care coordoneaza întreaga activitate didactică, de instruire, cercetare şi performanţă sportivă din întreaga universitate. Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport din cadrul Universităţii din Piteşti are acreditat programul de studii de licenţă “Educaţie fizică şi sport”, de Consiliul Naţional de Evaluare şi Acreditare Academică, din anul 1998. In perioada 1998-2005 durata  studiilor a fost  de 4 ani, curs de zi, absolvenţii obţinând titlul de licenţiat în educaţie fizică şi sport. Incepând cu anul universitar 2005/2006, durata studiilor este de 3 ani conform reglementărilor programul de studii “Educaţie Fizică şi Sport” funcţionează în cadrul F.E.F.S. Piteşti de la înfiinţarea acesteia şi programul de studii de licenţă a fost acreditat în anul 1998. De la acreditare până în prezent au absolvit programul de licenţă 12 promotii. Analiza programului de licenţă şi argumentele prezentate de noi pentru verificarea periodică a calităţii acestuia în vederea obţinerii acreditării se va referii la activitatea ultimilor 5 ani. In contextul necesităţii unei corespondenţe funcţionale între competentele absolvenţilor învăţământului superior şi cerinţele pieţei muncii, studiile de licenţă la specializarea „Educaţie fizică şi sport”, prin competenţele pe care le formează absolvenţilor, se integreaza armonios în misiunea didactică şi de cercetare a Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport.

CERINŢE INIŢIALE PENTRU ADMITERE

Concursul de admitere constă din două probe:

a) proba practică pentru testarea capacităţilor sportive eliminatorie – traseu aplicativ contra cronometru, notată cu calificativul admis/respins;

b) proba vocaţională pe ramuri de sport la alegere. Rezultatul obţinut la proba sportivă are o pondere de 75% în media de admitere

- Volei

- Inot

- Ciclism

- Fotbal

- Dans sportiv

- Aeromodelism

- Handbal

- Gimnastica artistica

- Parasutism

- Baschet

- Gimnastica ritmica

- Baseball

- Judo

- Lupte greco - romane

- Alpinism

- Atletism

- Tenis de camp

- Rugby

- Caiac

- Tenis de masa

- Box

- Canoe

- Karate - Do

- Culturism

Vor primi nota 10,0 (zece) fără a mai participa la Proba sportivă la alegere, următorii candidaţi:

- sportivi categoria I – sporturi individuale:

- sportivi – componenţi ai unei echipe de jocuri sportive din campionatul naţional, care au participat la competiţii oficiale.

Candidaţii mai sus amintiţi, vor avea obligaţia să prezinte la înscriere o adeverinţă eliberată de clubul sportiv de unde provine, cu avizul federaţiei de specialitate, unde să fie specificate cele solicitate.

2. Media la Bacalaureat – 25 %

CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ STUDENŢEASCĂ

Misiunea de cercetare a facultăţii, implicit a programului de studii de licenţă Educaţie Fizică şi Sportivă, vizează aspectele formării competenţelor de realizare a unor cercetări ştiinţifice, experimentale, fundamentale, a studiilor de caz, etc.. In cadrul facultăţii s-a înfiinţat şi funcţionează cercul studenţesc „Sport pentru Mileniul III”, în cadrul caruia studenţii, într-o colaborare cu cadrele didactice, coordonatorii stiintifici ai proiectelor de cercetare din strategia pentru cercetare, îşi elaborarea în principal lucrările de licenţă şi participă activ la diverse activităţi în cadrul proiectelor de cercetare derulate.

 Perfecţionarea continuă a activităţii de cercetare ştiinţifică a cadrelor didactice şi studenţilor; orientarea acesteia către aspectele fundamentale ale domeniului „educaţie fizică şi sport” se realizează şi prin organizarea de manifestări ştiinţifice, inclusiv la nivelul studenţiilor, sub forma simpozioanelor, conferinţelor, worksop-urile.

 Anual este organizata Sesiunea de comunicări ştiinţifice a studenţilor, manifestare ştiinţifică în cadrul careia studenţii comunică rezultatele cercetărilor pe care le-au derulat în colectivele de cercetare, sub îndrumarea cadrelor didactice. Cele mai bune lucrări sunt premiate şi publicate în Buletinul Stiinţific al FEFS (revistă de categoria B+) şi/sau în revista Journal of Physical Education and Sport (categoria B+).

Intreaga activitate de cercetare, atât a cadrelor didactice cât şi a studenţilor se desfăşoară în principal în cadrul Centrului de Cercetări (CCPU), acreditat CNCSIS în anul 2005 şi afiliat cu statut de membru la Consiliul International de Educaţie fizică şi Stiinţa Sportului (ICSSPE/ CIEPSS) din anul 2006,  al carui laborator este dotat cu echipamente şi mijloace de cercetare corespunzatoare temelor şi proiectelor de cercetare abordate.

PERSPECTIVE DE PROFESIONALIZARE ULTERIOARE

Programul de studiu de licenţă la specializarea Educaţie Fizică şi Sportiva are obiective generale şi specifice:

Obiective generale:

 • Diversificarea serviciilor prin oferte educaţionale variate conform cerinţelor pieţii (vezi primele doua obiective strategice). Activităţile motrice să favorizeze inserţia socială şi integrarea socială.
 • Promovarea reformelor pentru recunoaşterea calificării profesionale; crearea şi respectarea cadrului juridic de liberalizare a profesiilor.
 • Obţinerea excelenţei prin cercetarea ştiinţifică şi implicit rezolvarea unor terminologii importante ale domeniului antropologiei motrice, a performanţei fizice şi motrice precum şi interdisciplinar cu discipline înrudite.
 • Funcţionarea optimă a echipei manageriale capabilă să asigure implementarea noii structuri 3+2+3.
 • Asigurarea resurselor financiare prin susţinere de la bugetul de stat (finanţarea de baza) şi din venituri proprii sau finanţare complementară.
 • Intărirea spiritului de responsabilitate şi răspundere a cadrelor didactice şi combaterea conservatorismului precum şi promovarea celor capabili să duca la valorificarea oportunităţilor.
 • Evaluarea continuă a procesului de învăţâmant şi a cercetării ştiinţifice, punandu-se accentul pe calitate, inovare, marketing şi folosirea eficientă a produselor.

Obiective specifice:

 • Imbunătăţirea conţinutului planului şi a programelor de învăţământ, în acord cu cerinţele sociale şi în contextul evoluţiei învăţământului superior romanesc de integrare în context european potrivit procesului Bologna.
 • Imbunatăţirea tehnologiei didactice de predare–invatare-formare prin îmbunatăţirea conţinutului activităţilor didactice şi perfecţionarea metodologiei de predare - evaluare şi integrare a studenţilor în activităţile didactice.
 • Modernizarea şi dezvoltarea continuă a bazei materiale necesară desfaşurării procesului didactic în concordanţă cu exigenţele misiunii asumate.
 • Perfecţionarea continuă a activităţii de cercetare ştiinţifică a cadrelor didactice şi studenţilor; orientarea acesteia către aspectele fundamentale ale domeniului educaţie fizică şi sport.
 • Diversificarea conţinutului şi a studiilor de aprofundare astfel încat să se raspundă la parametrii superiori opţiunilor studenţilor şi cerinţelor pieţii privind formarea specialistilor în educaţie fizică şi sport (toate formele educaţiei fizice, sportului pentru toţi şi sportului de performanţă, servicii de educaţie fizică şi sport recunoscute).

Disciplinele sunt înlantuite logic în Planurile de învaăţământ şi sunt prevazute cu puncte de credit în funcţie de ponderea fiecăreia în asigurarea competenţelor profesionale.

 

ALTE INFORMATII

(considerate ca relevante de catre coordonatorii specializarii)

(maxim 1000 cuvinte)

 

 

 

Toate drepturile rezervate Universitatea din Pitesti
fotograflaborator foto