DENUMIREA SPECIALIZARII

MASTERAT – PERFORMANTA IN SPORT

FACULTATEA

EDUCATIE FIZICA SI SPORT

DEPARTAMENTUL COORDONATOR

PERFORMANTA IN SPORT

DIPLOMA OFERITA

MASTERAT – PERFORMANTA IN SPORT

DESCRIERE GENERALA

Masterul Performanţă în Sport este o specializare ce se încadrează în tendinţele actuale de integrare a învăţământului românesc în spaţiul european.

Această specializare permite absolvenţilor studiilor de licenţă să-şi continue activitatea în domeniul performanţei sportive, în funcţie de opţiunea dorită spre o categorie superioară de clasificare.

Masteratul  „Performanţă în Sport” constituie o continuarea a activităţii desfaşurate de Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport si anume a specializării “Sport şi Performanţă Motrică”.

In  planul de învăţământ, alcatuit conform standardelor ARACIS (3 ani), regasim discipline de aprofundare într-o ramură de sport, începând cu semestrul al-IV-lea, (anul II, semestrul II), care permit absolventului specializării “Sport şi Performanţă Motrică” să obţină un carnet de antrenor categoria a – IV-a, prin intermediul Agenţiei Naţionale a Sportului. Opţiunea pentru aprofundarea într-o ramură de sport se realizează dupa  finalizarea celor 3 semestre de trunchi comun.

Masterul „Performanţă în Sport” permite aprofundarea într-o ramură de sport şi obţinerea carnetului de antrenor categoria a – III – a

In contextul necesităţii unei corespondente funcţionale între competenţele absolvenţilor învăţământului superior şi cerinţele pieţei muncii, studiile de master la specializarea „Performanţă în Sport”, prin competenţele pe care le formează absolvenţilor, se integreaza armonios în misiunea didactica şi de cercetare a Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport.

Misiunea masterului „Performanţă în Sport” este de a asigura achiziţia de cunoştinţe şi de a forma competenţele necesare exercitării profesiei de „profesor - antrenor”, caracteristică specializărilor din sportul de performanţă, necesară în unităţile sportive vocaţionale din domeniul „Educaţie Fizică şi Sport.

Realizarea obiectivelor disciplinelor cuprinse în planul de învăţământ va facilita achiziţia de cunoştinţe şi formarea de competenţe pe bază cărora viitorii specialişti vor fi capabili să desfaşoare un proces instructiv-educativ de calitate privind: sistemul antrenamentului sportiv de performanţă şi înaltă performanţă, parcurgerea curriculumului specific unităţilor sportive vocaţionale (clase şi licee cu program sportiv, cluburi sportive şcolare, cluburi sportive de drept public şi de drept privat, asociaţii sportive, etc.), în condiţii de calitate şi eficienta didactică.

Prin masterul „Performanţă în Sport” se asigură formarea specialiştilor în mîsura să realizeze o inserţie profesională în condiţii de competitivitate, la nivelul standardelor formulate pe piaţa muncii în domeniul „Educaţie Fizică şi Sport”.

CERINŢE INIŢIALE PENTRU ADMITERE

La facultatea de educaţie fizică şi sport, recrutarea studenţilor pentru studii universitare de masterat se face prin proceduri de admitere proprii, cuprinse în „metodologie privind organizarea şi desfaşurarea concursului de admitere – studii universitare de masterat”, facută public prin afişare la sediul facultăţii şi pe site-ul Universităţii din Piteşti (www.upit.ro), Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport.

STAFF

 

 

Prof.univ.dr.

Niculescu Mugurel

Prof.univ.dr.

Colibaba Evulet Dumitru

Prof.univ.dr.

Nastase Viorel

Prof.univ.dr.

Mihailescu Liliana

Prof.univ.dr.

Niculescu Ionela

Prof.univ.dr.

Mihailescu Nicolae

Conf.univ.dr.

Mihaila Ion

Conf.univ.dr.

Rosu Daniel

Conf.univ.dr.

Cretu Marian

Conf.univ.dr.

Fleancu Leonard

Lect.univ.dr.

Butnariu Mihaela

Lect.univ.dr.

Cojanu Florin

Lect.univ.dr.

Rada Larisa

CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ STUDENŢEASCĂ

Cercetarea ştiinţifica se derulează atat în cadrul Centrului de Cercetare „CCPU”, www.ccpu.ro

centru acreditat cu rezultate notabile pe plan local şi naţional cât şi în cadrul departamentelor facultăţii.

Planul de cercetare al masterului Performanţă în Sport - parte integrantă din planul de cercetare al Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport - cuprinde principalele obiective şi activităţi, structurate pe termen scurt, mediu şi lung.

Obiectivele principale ale planului de cercetare vizează îmbunătăţirea calităţii activităţii de cercetare prin:

- eficientizarea activităţii de cercetare ştiinţifică a cadrelor didactice din cadrul Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport, prin orientarea activităţilor specifice pe direcţiile prioritare stabilite de CNCSIS;

- realizarea unor programe de cercetare cu implicaţii directe asupra modernizării şi eficientizării procesului de predare – învăţare – evaluare – perfecţionare în sportul de performanţă, prin participarea la competiţiile de programe de cercetare (granturi) naţionale şi internaţionale;

- implicarea unui numar tot mai mare de studenţi în activitatea de cercetare;

- identificarea şi realizarea unor colaborari cu Federaţii de specialitate în vederea valorificării potenţialului de cercetare;

- realizarea unor colective de cercetare interdisciplinară, în colaborare cu alte instituţii de pe plan naţional şi internaţional etc.

PERSPECTIVE DE PROFESIONALIZARE ULTERIOARE

 

ALTE INFORMAŢII

(considerate ca relevante de catre coordonatorii specializarii)

 

Toate drepturile rezervate Universitatea din Pitesti
fotograflaborator foto