STRATEGIA DE CERCETARE

   2012-2016

 

 

I. ORGANIZAREA ŞI CORELAREA ACTIVITĂŢII DE CERCETARE

 

I.1. Departamentul de Limbă şi Literatură îşi propune să deruleze o activitate de cercetare corelată cu:

- standardele de performanţă internaţionale şi naţionale în vigoare

- noile tendinţe în cercetarea filologică (românească, francofonă, hispanofonă, anglo-saxonă)

- cererea de performanţă pe piaţa muncii internă şi internaţională

- formarea şi specializarea ştiinţifică a membrilor departamentului

 

I.2. Pentru o mai bună organizare a activităţii de cercetare, în cadrul departamentului se pot constitui grupuri de lucru şi de cercetare structurate în funcţie de preocupările comune ale membrilor şi în funcţie de solicitările din partea partenerilor din mediul socio-economic, dacă este cazul.

 

I.3. Cunoaşterea şi integrarea în tendinţele internaţionale sunt fundamentale pentru activitatea de cercetare ştiinţifică a membrilor departamentului. In acest sens, contactul cu specialişti de prestigiu interni, dar mai ales internaţionali este fundamental şi se va putea obţine prin următoarele modalităţi:

- participarea membrilor departamentului la cel puţin o manifestare ştiintifică de prestigiu în ţară, anual; prestigiul manifesăarii este definit de prestigiul organizatorului, al comitetului ştiintific şi de calitatea procesului de recenzare a lucrărilor (colegială, blind, double blind).

- participarea membrilor departamentului la cel puţin o manifestare ştiinţifică de prestigiu în străinătate, la fiecare trei ani cel puţin; prestigiul manifestării este definit de prestigiul organizatorului, al comitetului ştiintific şi de calitatea procesului de recenzare a lucrărilor (colegială, blind, double blind).     

- organizarea anuală de conferinţe susţinute de personalităţi internaţionale în domeniul filologic

- elaborarea şi depunerea de aplicaţii pentru accesarea fondurilor de finanţare prin proiecte de cercetare

 

II. OBIECTIVE ALE ACTIVITĂŢII DE CERCETARE

 

Obiectivul principal este creşterea ponderii şi a calităţii activităţii de cercetare ştiinţifică a Facultăţii de Litere.  Principii de bază: excelenţa, dezvoltarea resursei umane, dezvoltarea bazei de cercetare, parteneriate locale, regionale, naţionale şi internaţionale, interdisciplinaritate.

Obiectivele generale ale activităţii de cercetare în cadrul DLL sunt următoarele:

- dezvoltarea cercetării de tip interdisciplinar şi a colaborării internaţionale;

- creşterea impactului activităţilor de cercetare prin publicarea de articole în reviste de prestigiu în domeniul filologic şi de cărţi în edituri internaţionale recunoscute CNCS sau naţionale clasificate CNCS ;

- recunoaşterea rezultatelor cercetării ştiintifice a membrilor departamentului în conformitate cu standardele internaţionale şi cu standardele naţionale în vigoare (CNCS)

- sporirea calităţii şi competitivităţii produselor cercetării, pe plan intern şi internaţional

- dezvoltarea capacităţii de cercetare

- implementarea rezultatelor cercetării în activitatea didactică

- corelarea activităţii de cercetare cu specificul colectivului, al departamentului, al facultăţii, precum şi cu orientarile şi preocupările studenţilor

- implicarea studentilor masteranzi şi a doctoranzilor în activităţile echipelor de cercetare

- stimularea activităţii de cercetare în rândul studentilor şi formarea acestora în spiritul rigorii în cercetare

 

 

STRATEGIA DE CERCETARE A DEPARTAMENTULUI LIMBĂ ŞI LITERATURĂ (citeşte mai mult)

 

 

 

 

Toate drepturile rezervate Universitatea din Pitesti
fotograflaborator foto